Obchodní podmínky – Svatební místo.cz

 

I. Kdo jsme a co děláme

Jsme provozovatelé webové stránky svatebnimisto.cz. Na webových stránkách umožňujeme pronajímatelům nabízet místa k pronájmu pro konání svateb a zákazníkův vybrat si jejich ideální svatební místo.

Cílem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak fungují naše služby, jak s námi můžete spolupracovat, jaká práva a povinnosti ze spolupráce vyplývají a co můžete dělat v případě nejasností nebo problémů.

 

 1. Tyto obchodní podmínky společnosti Gate42 consulting s.r.o., se sídlem U Malvazinky 2670/30, 150 00, Praha 5 – Smíchov, IČO: 08059039, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312276 (dále jen „Svatebnímísto.cz“ nebo také „my“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o spolupráci uzavírané mezi námi a jiným podnikatelem (dále jen „Partner“ nebo také „vy“). Svatebnímísto.cz a Partner mohou být společně označeni také jako „Smluvní strany“). Partnerem může být majitel, nájemce nemovitosti nebo společnost zprostředkující pronájem nemovitostí.
 2. Spolupráce bude probíhat prostřednictvím webových stránek svatebnimisto.cz (dále také jako „Platforma“), které návštěvníci webu využívají pro hledání svatebního místa podle svých požadavků díky našemu vyhledávači a filtru informací.
 3. Skrze naši Platformu inzerujeme informace o místech vhodných pro konání svatebního obřadu, hostiny či dalších akcí souvisejících se svatbou a zprostředkováváme příležitost k jednání mezi Partnery a koncovými zákazníky za účelem konání uvedených akcí (dále jen „Místo)“.
 4. Smlouva o krátkodobém nájmu Místa či o dalších souvisejících službách, které Partner nabízí, je uzavírána mezi Partnery a koncovými zákazníky (dále „jen Zákazníci“). Nájem či další služby jsou poskytovány v souladu s obchodními podmínkami Partnerů a podle smluvního ujednání se Zákazníky. Svatebnímísto.cz není stranou takové smlouvy a neodpovídá za plnění Partnera.
 5. Smlouva o spolupráci je uzavřena následujícím způsobem. Na Platformě zvolíte model spolupráce, o který máte zájem a vyplníte formulář pro přidání Místa. U tohoto formuláře se seznámíte s těmito obchodními podmínkami. Odesláním formuláře k přidání Místa nám zašlete poptávku spolupráce. My vám obratem zašleme e-mailem potvrzení přijetí vaší poptávky a detailní specifikaci zvoleného modelu spolupráce (nabídku) včetně fakturačních údajů pro uhrazení ceny zvoleného modelu. Smlouva o spolupráci mezi námi je uzavřena aktivací spolupráce z vaší strany.
 6. Smlouvu o spolupráci představují tyto obchodní podmínky a Partnerem zvolený model spolupráce. Bližší informace k jednotlivým modelům najdete v článku III. těchto obchodních podmínek.
 7. Vezměte, prosíme na vědomí, že obchodní podmínky můžeme, zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů, v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.

Všechny informace týkající se obsahu naší spolupráce jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet.

II. Jak bude probíhat spolupráce

 1. My Vám umožníme prostřednictvím Platformy nabízet Místa pro uvedené účely či další služby, a to v rozsahu zvoleného modelu spolupráce a vy nám za tyto naše služby uhradíte sjednanou cenu odpovídající zvolenému modelu spolupráce.
 2. Nabízení vašich služeb na Platformě bude zajištěno prostřednictvím profilu, který vám vytvoříme na základě vámi vyplněného formuláře Přidat místo a dalších dodaných informací a podkladů (dále jen „Profil“). Vámi uvedené informace poté zapracujeme do našeho vyhledávače, pomocí kterého na Platformě vyhledávají Zákazníci místo dle různých kategorií a svých požadavků.
 3. Pro přístup na Platformu a se dále můžete registrovat do svého účtu.
 4. Objednání Místa ze strany Zákazníků proběhne následujícími způsoby. První možností je využití kontaktních informací zveřejněných na vašem Profilu, kdy se Zákazník s poptávkou obrátí přímo na vás. Druhý způsob zadání poptávky je využití poptávkového formuláře prostřednictvím Platformy, kdy poptávka bude zpracována námi a následně zpracovaná zaslána vám. Za vyřízení poptávky, která vám bude doručena, odpovídáte vy. Stejně tak plně odpovídáte za řádné a včasné poskytnutí Místa a dalších povinností vůči Zákazníkovi. Svatebnimisto.cz není smluvní stranou ani jiným účastníkem jakýchkoli vztahů mezi Zákazníkem a Partnerem.
 5. Výslovně vás upozorňujeme, že na Platformě bude nabízeno více lokalit dalších partnerů, jejichž nabídky mohou být považovány za konkurenční.

III. Modely spolupráce a platební podmínky

 1. Na Platformě nabízíme několik modelů spolupráce – Bronzová svatba, Stříbrná svatba, Zlatá svatba. Jednotlivé modely spolupráce se liší zejména rozsahem Profilu a možností zobrazení a umístění Profilu v rámci vyhledávání. Obsah služeb konkrétního modelu, včetně vysvětlení, najdete zde na Platformě.
 2. Uzavřením Smlouvy berete na vědomí, že
 3. Nejkratší doba, na kterou lze zvolenou verzi objednat a na kterou se tedy uzavírá Smlouva, činí 12 měsíců. Cena za jednotlivé verze je uvedena v částce za 12 měsíců našich služeb.
 4. Do doby uhrazení ceny zvoleného modelu nejsme povinni vám funkce daného modelu zpřístupnit.

 IV. Práva a povinnosti

 1. Abychom mohli vytvořit váš Profil nabízeného Místa, potřebujeme od vás dodat celou řadu informací. Za takto dodané informace odpovídáte co do jejich úplnosti, pravdivosti a aktuálnosti, včetně svých identifikačních a kontaktních informací, vy. Pokud nám nedodáte potřebné informace, neodpovídáme za neúplnost Profilu a neúplnost či nemožnost zanesení informací do našeho vyhledávače.
 2. Partner je dále povinen poskytovat Místo a případné další služby, které budou sjednány, nebo jejich zprostředkování, v souladu s právními předpisy aplikovatelnými na poskytování Místa, dalších služeb a jednání o smlouvě, zejména právní předpisy týkající se ochrany spotřebitele. Partner je povinen poskytovat nebo zprostředkovávat Místo a další případné služby dle svých nejlepších dovedností, v souladu s dobrými mravy a tak, aby nebylo ohroženo naše dobré jméno.
 3. Partner prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu o krátkodobém nájmu či užití Místa v souladu s účelem této spolupráce, a dále, že Místo není zatíženo způsobem znemožňujícím či jakkoliv ohrožujícím konání svatebního obřadu, hostiny či dalších souvisejících akcí.
 4. V případě, že nebudete vy nebo zprostředkovatel Místa schopni poskytnout Místo či další související služby, jste povinni o tom prokazatelně informovat Zákazníka a dále postupovat v souladu se svými obchodními podmínkami a to tak, aby přitom nebylo poškozené dobré jméno Svatebnímísto.cz.
 5. Partner dále odpovídá za řádnou komunikaci se Zákazníky v případě stížností, uplatňování nároků ze smluv a stornování objednávek. Nejsme povinni být prostředníkem takového jednání.
 6. Především jste povinni nás neprodleně informovat, pokud plánujete ukončit nabízení Místa či jakýchkoliv dalších souvisejících služeb, tak abychom mohli tyto informace zapracovat neprodleně na Platformě. Dále jste povinni nás neprodleně informovat v případě, kdy hodláte Místo zcizit či jej zatížit způsobem, který může mít vliv na poskytování Místa.
 7. Jsme oprávněni v rámci propagace svých služeb a Platformy užít informace o nabídkách Místa a dalších službách Partnera, včetně jména Partnera, názvu Místa, a to jak offline, tak online způsobem, včetně e-mailového marketingu anebo PPC reklamy či reklamy na sociálních sítích a podobných druhů online propagace. Způsob propagace našich služeb, Platformy, Místa i Partnera v rámci Platformy i na jiných webových stránkách je na našem rozhodnutí. Příslušná oprávnění související s duševním vlastnictvím jsou upravena v článku V. těchto obchodních podmínek.
 8. Obě smluvní strany jsou povinny chránit práva duševního vlastnictví náležející druhé Smluvní straně, jakož i práva třetích osob, která by mohla být plněním Smlouvy dotčena, dále jsou povinny chovat se při plnění Smlouvy takovým způsobem, aby nebyla poškozena dobrá pověst druhé Smluvní strany a druhé Smluvní straně nebyla způsobena újma.
 9. V případě změny adresy pro doručování písemností nebo kontaktních, bankovních a jiných údajů relevantních pro plnění Smlouvy jsou obě strany povinny se informovat bez zbytečného odkladu o těchto změnách. Pokud tak Smluvní strana neučiní, případná nemožnost zejména doručení, provedení platby nebo kontaktu, jde k její tíži.
 10. V případě vzniku majetkové či nemajetkové újmy na straně Svatebnímísto.cz v důsledku porušení povinností Partnera dle Smlouvy a těchto obchodních podmínek, je Partner povinen k náhradě takové újmy vůči Svatebnímísto.cz. V případě, že mezi stranami bude sjednána též smluvní pokuta za porušení některé nebo všech povinností Partnera, uhrazením této smluvní pokuty nezaniká nárok Svatebnímísto.cz na náhradu újmy v plné výši.

V. Duševní vlastnictví

 1. Partner uděluje tímto Svatebnímísto.cz nevýhradní licenci k užívání děl, tj. zejména názvů, log, sloganů, textů, grafických děl a fotografií, které nám předá, případně je jinak označí, a to za účelem plnění Smlouvy mezi námi a vámi a za účelem jejich zveřejnění na Platformě, propagace Platformy, Místa a Partnera, a to online i offline způsobem. Zejména Partner souhlasí s tím, aby Svatebnímísto.cz optimalizovalo dodané fotografie pro účely jejich zobrazení na Platformě. Toto oprávnění je udělováno bez územního a časového omezení a bezúplatně.
 2. Partner prohlašuje, že je oprávněn Svatebnímísto.cz toto oprávnění udělit a uveřejněním jakýchkoli autorských děl na Platformě předaných Partnerem nebude představovat zásah do práv třetích osob. V případě, že jakákoli třetí osoba uplatní vůči Svatebnímísto.cz jakýkoli nárok z porušení autorských práv, zavazuje se Partner poskytnout součinnost a odškodnit Svatebnímísto.cz veškerou vzniklou újmu.
 3. Jakékoli využití našich práv duševního vlastnictví vyžaduje náš předchozí písemný souhlas. To bez omezení zahrnuje veškeré naše marketingové materiály obsahující název, logo, grafická díla, texty a další formy děl. Za písemně udělený souhlas je považováno jeho udělení i prostřednictvím e-mailové komunikace.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Partner a Svatebnímísto.cz se zavazují zpracovávat osobní údaje Zákazníků v souladu s právními předpisy v oblasti osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 2. Svatebnímísto.cz i Partner se zavazují v oblasti zpracování osobních údajů přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich neoprávněnému užití, změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému zpracování, přenosu, zneužití či jinému nezákonnému nakládání.
 3. Obě smluvní strany jsou srozuměny s povinností mlčenlivosti o jim zpřístupněných osobních údajích.
 4. Svatebnímísto.cz jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje návštěvníků Platformy. V rámci zpracování osobních údajů Zákazníků v případě, že využijí pro poptávku naši Platformu, jsme zpracovatelem jejich osobních údajů a Partner jejich správcem.
 5. cz dále jakožto správce zpracovává osobní údaje Partnera, jeho zaměstnanců nebo jiných pověřených osob v souvislosti se spoluprací mezi námi na základě právního důvodu – plnění smlouvy a oprávněného zájmu. Osobní údaje za těmito účely zpracovává v rozsahu údajů, které nám poskytnete v rámci spolupráce. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 10 let od ukončení plnění poslední části Smlouvy

VII. Mlčenlivost

 1. Veškeré dokumenty, podklady a zejména komunikace Smluvních stran související se spoluprací, mají důvěrný charakter, aniž by tak musely být výslovně označeny a žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany zpřístupnit tyto informace v jakékoli podobě třetím osobám, s výjimkou případů, kdy je zpřístupnění těchto informací vyžadováno právními předpisy nebo příslušnými orgány na základě právních předpisů nebo jedná-li se o informace, které jsou již veřejně přístupné.
 2. Svatebnímísto.cz považuje za důvěrné informace zejména informace související s poskytovanými službami, touto spoluprací a fungování Platformy; dále také informace o našich zaměstnancích, klientech a obchodních partnerech; popis technologických postupů, know-how, informace o metodách činnosti Svatebnímísto.cz a naše pracovní postupy; cenovou politiku včetně výše provizí, veškerou komunikaci a jednání mezi Smluvními strany, na jejichž uchování máme zájem, včetně jednání a komunikace před uzavřením Smlouvy; existence jednání mezi Smluvními stranami, obsah a výsledky těchto jednání; osobní údaje dle platných právních předpisů; specifikace, plány, modely, data, počítačové programy, software nebo dokumentace v jakékoli podobě ať už zachycené hmotně nebo poskytnuté ústně; informace podléhající bankovnímu tajemství a utajení dat v souladu se zákony České republiky; informace přijaté od jiné osoby, než je druhá Smluvní strana, jestliže takové informace představují důvěrné informace ve významu dle těchto obchodní podmínek nebo Smlouvy, a to i tehdy pokud není tato osoba zavázána Smluvní stranou dodržovat jejich utajení.
 3. Shora uvedeným závazkem není dotčeno oprávnění Smluvních stran zpřístupnit informace týkající se Smlouvy a veškeré další informace a podklady s ní související svým odborným poradcům, se kterými Smluvní strany uzavření a plnění této Smlouvy konzultují, a svým zaměstnancům či dalším smluvním partnerům, prostřednictvím kterých předmět Smlouvy realizují, pokud takové osoby zavážou povinností mlčenlivosti nejméně ve stejném rozsahu, který vyplývá z těchto obchodních podmínek a Smlouvy a tuto skutečnost (předání důvěrných informací třetí osobě) nám na naši písemnou výzvu nejpozději do pěti dnů písemně oznámí společně s identifikačními údaji třetí osoby. K jakémukoliv zpřístupnění takovým osobám může docházet pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu dle Smlouvy.
 4. Partner je povinen zajistit utajení důvěrných informací a zamezení jejich neoprávněného užití, a to za použití dostatečných technických, personálních, administrativních, právních a ostatních způsobů a metod.
 5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle těchto obchodních podmínek se nepovažuje, pokud ke zpřístupnění informací dostane Smluvní strana písemný souhlas druhé Smluvní strany nebo zpřístupnění plyne z těchto obchodních podmínek nebo Smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy založené touto smlouvou o spolupráci se řídí právním řádem České republiky. Pro případné spory Smluvních stran se sjednává pravomoc a příslušnost obecných soudů České republiky. Sjednáváme si také nevýlučnou místní příslušnost obecného soudu Svatebnímísto.cz.
 2. Partner bere na vědomí, že jsme oprávněni tyto obchodní podmínky kdykoliv změnit. Na tuto změnu Vás upozorníme alespoň 1 měsíc před účinností takové změny. V případě, že se změnou obchodních podmínek nebudete souhlasit, jste oprávněni Smlouvu o spolupráci jednostranně vypovědět, a to nejpozději 1 týden před účinností změny obchodních podmínek s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 3. cz je oprávněno Smlouvu jednostranně vypovědět v případě, kdy dochází k  opakovanému zrušení poskytnutí Místa Zákazníkům ze strany Partnera, anebo pokud dochází k opakovaným stížnostem Zákazníků na kvalitu Místa či jiných služeb. Výpovědní doba v těchto případech činí 1 měsíc, a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi.
 4. Smlouva se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 12 měsíců.
 5. Smluvní strany se dohodli na automatickém prodloužení Smlouvy o dalších 12 měsíců, a to i opakovaně, nesdělí-li jedna ze Smluvních stran, druhé Smluvní straně, alespoň 3 měsíce před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy, že o prodloužení nemá zájem.

 

Účinnost těchto obchodních podmínek: 05.02.2021

V Praze dne 05.02.2021